TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LONG BIÊN

Tiêu điểm

Image

Unit 8: The simple future tense (Thì tương lai đơn)

Môn học: Tiếng Anh 2

Giáo viên: Trần Thị Thu Hòa

Lớp học: T45KS-SB

Image

Unit 7: The parts of body (Bộ phận cơ thể)

Môn học: Tiếng Anh 2

Giáo viên: Trần Thị Thu Hòa

Lớp học: T45TB

Image

Unit 6: Too/Enough (Quá/Đủ)

Môn học: Tiếng Anh 2

Giáo viên: Trần Thị Thu Hòa

Lớp học: C45MA, T45TB

Image

Unit 5: Can, Must, Could, Should (Có thể, phải, nên)

Môn học: Tiếng Anh 2

Giáo viên: Trần Thị Thu Hòa

Lớp học: C45CLC, C45MA, T45TB

Image

Unit 5: Can, must, should, could (Có thể, phải, nên)

Môn học: Tiếng anh 2

Giáo viên: Trần Thị Thu Hòa

Lớp học: T45TB