TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LONG BIÊN

Tiêu điểm

Image

Bài 3: Các hoạt động cơ bản giai đoạn chuẩn bị sự kiện

Baì giàng môn: Tổ chức sự kiện
Giảng viên: Nguyễn Thị Vân Khánh
Lớp: T46KS-SB2
Ngày đằng: 21/6/2021

Image

Bài 1: Khái quát về nhà hàng, vai trò, vị trí

Bài giảng môn: Quản trị Nhà hàng
Giảng viên: Nguyễn Thị Vân Khánh
Lớp: T46KS, C46KS
Ngày đăng: 15/6/2021

Image

Bài 2. Các hoạt động cơ bản giai đoạn xúc tiến sự kiện (Tiếp)

Môn học: Tổ chức sự kiện

Giảng viên: Nguyễn Thị Vân Khánh

Image

Bài 2. Các hoạt động cơ bản giai đoạn xúc tiến sự kiện

Môn học: Tổ chức sự kiện

Giảng viên: Nguyễn Thị Vân Khánh

Image

Bài 7. Quản lý Chất lượng dịch vụ khách sạn

Môn học: Quản trị Kinh doanh Khách sạn

Giảng viên: Nguyễn Thị Vân Khánh