Image

Năng suất, thu nhập và thời gian làm việc của người lao động

Đại hội Công đoàn Tổng công ty May 10 diễn ra ngày 22/7/2017 đã tổng kết phong trào công nhân viên chức - lao động và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2017, đề ra mục tiêu - phương hướng nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Thay mặt Đảng ủy, Hội đồng quản trị Tổng công ty May 10, ông Vũ Đức Giang - Chủ tịch Hội đồng Quản trị đã giao nhiệm vụ cho Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022: "Mục tiêu thứ nhất là xây dựng nguồn lực cán bộ quản lý, cán bộ công đoàn thích ứng được sự thay đổi và phát triển nhanh và đa dạng hóa của Tổng công ty May 10. Mục tiêu thứ hai là vận dụng các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vào thực tiễn hoạt động của May 10. Mục tiêu thứ 3 là năng suất lao động phải tăng lên 700, 800, 900USD/người. Từ mục tiêu năng suất lao động tăng thì lương của người lao động phải tăng bao nhiêu, thời gian làm việc của người lao động sẽ giảm bao nhiêu. Đó là mục tiêu mà cán bộ công đoàn phải trăn trở...".

Đồng thời, Chủ tịch Hội đồng Quản trị yêu cầu Công đoàn cần phải tham gia sâu hơn nữa vào chiến lược phát triển thương hiệu của May 10.

Ngày 25/7/2017

Ban TT - T CT

Chuyên ngành đào tạo