Image

Học tập, quán triệt Nghị quyết trung ương 5 (khóa XII)

Tại hội nghị, đồng chí Trịnh Huy Thành, Bí thư Đảng ủy khối công nghiệp Hà nội đã truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Nghị quyết hội nghị trung ương 5 khóa XII tập trung vào 3 nội dung: Nghị quyết số 10-NT/TW, ngày 03/6/2017 về “phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. Nghị quyết số 11-NT/TW ngày 3/06/2017 về “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 3/06/2017 về “tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”

Tại hội nghị, Bí thư đảng ủy, Tổng giám đốc Nguyễn Thị Thanh Huyền phát biểu: “Trước hết, chúng tôi sẽ thực hiện tốt nghị quyết Trung ương 5 khóa 12 của Đảng và cũng mong các đồng chí cấp trên làm sao để thể chế kinh tế của đất nước chúng ta ngày càng phù hợp và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp. Chúng tôi cũng mong rằng những nghị quyết sẽ sớm đi vào hiện thực để các doanh nghiệp chúng tôi sẽ cùng với Đảng để xây dựng doanh nghiệp trở thành một doanh nghiệp mẫu mực. Vì con người, mọi hoạt động đều hướng tới mục tiêu vì sự phát triển đất nước”.

Qua buổi học tập, quán triệt Nghị quyết trung ương 5 khóa XII, đã giúp cho cán bộ Đảng viên hiểu sâu và nắm vững nội dung, vấn đề cốt lõi để vận dụng vào thực tế công tác. Trên cơ sở đó nắm vững chương trình hành động để đưa Nghị quyết vào thực tiễn.

Ngày 21/9/2017

Ban TT - TCT

Chuyên ngành đào tạo