Image

12.000 CBCNV May 10 ra sức thi đua hoàn thành kế hoạch 2018.

Đây là một sự kiện quan trọng của May 10 diễn ra vào ngày làm việc đầu tiên của năm 2018. Việc ký giao ước thi đua giữa các đơn vị với Tổng công ty và tại các đơn vị tạo không khí thi đua sôi nổi ngay từ những ngày đầu của năm mới, tiến tới hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

Với phương châm khiêm tốn học hỏi, tiếp thu công nghệ, tiết kiệm triệt để, sáng tạo không ngừng. 12.000 cán bộ công nhân viên May 10 quyết chí cho một năm làm việc với tinh thần tiến công ở mọi lúc, mọi nơi để đạt và vượt tất cả các mục tiêu đề ra. Đặc biệt hướng tới mục tiêu tăng năng suất, hiệu suất và giảm giờ làm, nâng cao hiệu quả trên mọi hoạt động của Tổng công ty.

Ngày 4/1/2018

Ban TT -TCT

 

Chuyên ngành đào tạo